ortodoncja dla dorosłych

Leczenie ortodontyczne nie ma ograniczeń wiekowych. Warto jednak pamiętać, że prawidłowe ustawienie zgryzu to przebudowa kości, która u dojrzałych osób przebiega wolniej.

Pa­cjen­ci do­ro­śli zgła­sza­ją się do or­to­don­ty naj­czę­ściej w ce­lu:
- po­pra­wy es­te­ty­ki uśmie­chu,
- or­to­don­tycz­ne­go przy­go­to­wa­nia zgry­zu przed le­cze­niem pro­te­tycz­no­-im­plan­to­lo­gicz­nym.

U pa­cjen­tów z czę­ścio­wy­mi bra­ka­mi uzę­bie­nia mo­że do­cho­dzić do prze­chy­la­nia zę­bów w stro­nę lu­ki po utra­co­nym zę­bie oraz do wy­dłu­ża­nia prze­ciw­staw­ne­go zę­ba, co utrud­nia lub unie­moż­li­wia pra­wi­dło­we wy­ko­na­nie mo­stu lub osa­dze­nie im­plan­tu. Ro­zwią­za­niem te­go pro­ble­mu jest za­sto­so­wa­nie apa­ra­tu or­to­don­tycz­ne­go w ce­lu wy­pro­sto­wa­nia prze­chy­lo­nych zę­bów.

Po upły­wie dłuż­sze­go cza­su od usu­nię­cia zę­ba­/zę­bów do­cho­dzi do znacz­nej utra­ty ko­ści w tej oko­li­cy. Na sku­tek or­to­don­tycz­ne­go ru­chu są­sied­nie­go zę­ba moż­na uzy­skać kość o ko­rzyst­niej­szej szeroko­ści i wów­czas moż­li­we jest wpro­wa­dze­nie im­plan­tu pro­te­tycz­ne­go.

Le­cze­nie or­to­don­tycz­ne wska­za­ne jest czę­sto u pa­cjen­tów z usta­bi­li­zo­wa­ną cho­ro­bą przy­zę­bia w ce­lu przy­wró­ce­nia pra­wi­dło­wych kon­tak­tów mię­dzy­zę­bo­wych, za­mknię­cia szpar i li­kwi­da­cji prze­szkód zwar­cio­wych.

U pa­cjen­tów do­ro­słych le­cze­nie or­to­don­tycz­ne prze­pro­wa­dza­ne jest apa­ra­ta­mi sta­ły­mi war­go­wy­mi z zam­ka­mi me­ta­lo­wy­mi i por­ce­la­no­wy­mi - es­te­tycz­ny­mi oraz apa­ra­ta­mi ję­zy­ko­wy­mi.

Czę­sto nie­zbęd­ne w trak­cie le­cze­nia są mi­niim­plan­ty or­to­don­tycz­ne, któ­re wzmac­nia­ją za­ko­twie­nie oraz umoż­li­wia­ją prze­su­nię­cia zę­bów ogra­ni­cza­jąc za­sięg apa­ra­tu.

PL